Prijava ENG
Seznam referenc
PI

SEZNAM REFERENC


  

Izdelava prometne tehnologije za železniške proge med Divačo, Koprom in Trstom

Leto: 2009  Mesec: 03   Naročnik: DŽI   

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov med postajama Ponikva in Dolga Gora - levi in desni tir

Leto: 2008  Mesec: 12   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program (IP) Obnova železniške postaje Ljubljana (JŽI del); Prvi del

Leto: 2008  Mesec: 12   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dokument identifikacije investicijskega projekta Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš

Leto: 2008  Mesec: 12   Naročnik: DŽI   

Register slovenske železniške infrastrukture

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dopolnitev predinvesticijske zasnove (PIZ) Obnova železniške postaje Ljubljana (JŽI del)

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Elaborat Zasnova tehnologije prometa na postaji Ljubljana po izvedbi del in preveritev tirnih kapacitet

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava. Faza 2 (mapa 2 (in CD), 3, 4, 5): Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava. Faza 3 (mapa 6): Pripravljalna dela za izvedbo.

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: DŽI   

Metodologija za določanje pogojev za prevoz izrednih pošiljk z uporabo računalniško podprtih postopkov

Leto: 2008  Mesec: 09   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

SRN Oprema prometnih mest s peronsko infrastrukturo na slovenskem železniškem omrežju - proge V. panevropskega koridorja

Leto: 2008  Mesec: 09   Naročnik: DŽI   

IP Izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov na območju Zdravilišča Laško

Leto: 2008  Mesec: 09   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

DIIP Graditev in oprema Centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo v Splošni bolnišnici Brežice

Leto: 2008  Mesec: 09   Naročnik: Splošna bolnišnica Brežice   

Novelacija IP Izvedba nadvoza Lipa v Štorah z ukinitvijo nivojskega križanja NPr Lipa

Leto: 2008  Mesec: 08   Naročnik: DŽI   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120 (FMK 004)

Leto: 2008  Mesec: 08   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Dokument identifikacije investicijskega projekta za novo dvotirno progo Divača-Koper (Dopolnitev obstoječega dokumenta, ki je bil izdelan za drugi tir Divača-Koper)

Leto: 2008  Mesec: 07   Naročnik: DŽI   

IP Kanalizacija in vodovod - Sp. Duplje, Občina Naklo

Leto: 2008  Mesec: 07   Naročnik: Občina Naklo   

Feasibility študija za ugotovitev ekonomske in gospodarske upravičenosti elektrifikacije neelektrificiranih prog Ekonomika transporta na potencialno novo elektrificiranih progah

Leto: 2008  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Novelacija investicijskega programa Nabava novih voznih sredstev za potrebe potniškega prometa

Leto: 2008  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava - I. faza Strategija razvoja železniške infrastrukture v Pomurju

Leto: 2008  Mesec: 06   Naročnik: DŽI   

Povečanje progovnih hitrosti na V. in X. koridorju

Leto: 2008  Mesec: 05   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Pobuda skupnosti INTERREG III A Italija-Slovenija 2000-2006, Študija izvedljivosti-tretja faza, nova železniška povezava Trst - Divača: prometna študija, študija obratovanja, finančno-ekonomska študija

Leto: 2008  Mesec: 05   Naročnik: SŽ-PP   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120 (FMK 004)

Leto: 2008  Mesec: 04   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

IP Razvoj ERTMS na koridorju D

Leto: 2008  Mesec: 04   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program Modernizacija Kočevske proge-1. faza

Leto: 2008  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program (IP) Objekt elektro preizkuševalnice na lokaciji CD Moste -Gradnja 1. faze nove tehnične postaje Ljubljana-Moste

Leto: 2008  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Interreg III B CADSES - Projekt REDECON (Regional Development along Corridors and Nodes)

Leto: 2008  Mesec: 02   Naročnik: projekt EC; vodilni partner Regional Union of Chambers of Commerce - Veneto, Italija   

Novelacija IP Rekonstrukcija in prizidava klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

Leto: 2008  Mesec: 02   Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana   

Investicijski program za posodobitev računalniškega sistema Slovenskih železnic, d.o.o., in uvedba brezpapirnega poslovanja v tovornem prometu

Leto: 2008  Mesec: 02   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Predinvesticijska zasnova (PIZ) Objekt elektro preizkuševalnice na lokaciji CD Moste -Gradnja 1. faze nove tehnične postaje Ljubljana-Moste

Leto: 2008  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Študija upravičenosti Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper

Leto: 2008  Mesec: 01   Naročnik: DŽI   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120

Leto: 2007  Mesec: 12   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Investicijski program Nadgradnja proge Pragersko-Murska Sobota; odsek Ptuj-Mekotnjak

Leto: 2007  Mesec: 11   Naročnik: DŽI   

Nadgradnja in posodobitev programskega orodja za izdelavo grafičnega razporeda vlečnih vozil "VV WIN 1.0"

Leto: 2007  Mesec: 10   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilnim vlakom MAV SDS

Leto: 2007  Mesec: 10   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120

Leto: 2007  Mesec: 09   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Finančno-ekonomska analiza projekta Kanalizacija in vodovod-Sp. Duplje, Občina Naklo

Leto: 2007  Mesec: 09   Naročnik: Občina Naklo   

Strokovno-razvojna naloga "START" Short Term Actions to Reorganize Transport of Goods - Separat Analiza obstoječega stanja tovornega prometa v mestu Ljubljana s primerjalno analizo in predlogi usmeritev za bodočo ureditev mestne logistike

Leto: 2007  Mesec: 08   Naročnik: Evropska komisija, IEEA   

Strokovna razvojna naloga Merjenje obrabe prečnega preseka tirnic

Leto: 2007  Mesec: 07   Naročnik: AŽP   

Projekt Programska študija razvoja tirnih naprav na železniški postaji Jesenice in rezervacija prostora za razvoj JŽI - Končno poročilo

Leto: 2007  Mesec: 06   Naročnik: AŽP   

Strokovno razvojna naloga Oprema prometnih mest s peronsko infrastrukturo na slovenskem železniškem omrežju - regionalne proge

Leto: 2007  Mesec: 05   Naročnik: AŽP   

Investicijski program Rekonstrukcija podpornega zidu na odseku glavne železniške proge Zidani most-Rimske toplice v km 507,600 do km 507,966

Leto: 2007  Mesec: 05   Naročnik: AŽP   

Strokovna naloga Ekspertna ocena obsega dela in potencialnega tovora za progo Divača-Koper

Leto: 2007  Mesec: 03   Naročnik: AŽP   

Predinvesticijska zasnova Nadgradnja proge Pragersko-Murska Sobota; odsek Ptuj-Mekotnjak

Leto: 2007  Mesec: 03   Naročnik: AŽP   

Strokovna naloga Analiza stanja proge Ljubljana-Jesenice

Leto: 2007  Mesec: 02   Naročnik: AŽP   

Predinvesticijska zasnova Rekonstrukcija podpornega zidu na odseku glavne železniške proge Zidani most-Rimske toplice v km 507,600 do km 507,966

Leto: 2007  Mesec: 02   Naročnik: AŽP   

Predinvesticijska zasnova Rekonstrukcija podpornega zidu na odseku glavne železniške proge Zidani most-Rimske toplice v km 507,600 do km 507,966

Leto: 2007  Mesec: 02   Naročnik: AŽP   

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov med postajama Hoče in Maribor-levi in desni tir

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Projekt Strokovne podlage za razvoj javne železniške infrastrukture na območju tovorne postaje Celje-Čret - končno poročilo

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: AŽP   

Investicijski program Novi tiri in objekt za potrebe VV in TVD na železniški postaji Nova Gorica

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program Nabava novih voznih sredstev za potrebe potniškega prometa

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Poročilo o opravljenih meritvah obrabe tirnic na območju Republike Slovenije z merilnim vlakom MAV SDS

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Nadgradnja in razširitev funkcionalnosti programskega orodja VEIG 2.0

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Analiza učinkov investicije na projektu Povečanje hitrosti na progi Ljubljana-Zidani Most-Maribor (1. in 2. faza)

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: AŽP   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120 (november 2006)

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Predinvesticijska zasnova Novi tiri in objekt za potrebe VV in TVD na železniški postaji Nova Gorica

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Izvedba I. faze projekta Redics-Lendava railway plan documentation: Predinvesticijska zasnova, 1. sklop aktivnosti: (Predinvesticijska) zasnova Gradnja regionalne proge Lendava-Redics

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Murska Sobota   

Investicijski program Dom starejših občanov Naklo

Leto: 2006  Mesec: 09   Naročnik: Občina Naklo   

Dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija podpornega zidu na odseku glavne železniške proge Zidani most-Rimske toplice v km 507+600 do km 507+966

Leto: 2006  Mesec: 09   Naročnik: AŽP   

INTERREG III A Program Study of regional development of triangle Austria-Slovenia-Hungary (Final Report)

Leto: 2006  Mesec: 08   Naročnik: RISO, Fehring, Austria (Pr. Manager); Depisch ZT (Pr. coord.),   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120, avgust 2006

Leto: 2006  Mesec: 08   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Dopolnitev in posodobitev prilog Programa omrežja s skicami tirnih shem

Leto: 2006  Mesec: 07   Naročnik: AŽP   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120, maj 2006

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Investicijski program Gradnja komunikacijske infrastrukture za potrebe Holdinga Slovenske železnice

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program Nabava cestnih vozil

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program Nabava prekladalne mehanizacije

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijski program Izvedba nadvoza Lipa v Štorah z ukinitvijo nivojskega križanja NPr Lipa

Leto: 2006  Mesec: 05   Naročnik: AŽP   

IP Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju

Leto: 2006  Mesec: 04   Naročnik: AŽP   

Analiza zasedenosti postajnih tirnih zmogljivosti s predlogom racionalizacije in nadgradnje - Zaključno poročilo SRN

Leto: 2006  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Analiza učinkov investicije na projektu Obnova useka Križni vrh z obnovo odseka proge od km 563+346 do km 564+860 na progi Zidani Most-Maribor

Leto: 2006  Mesec: 03   Naročnik: AŽP   

Ocena upravičenosti nabave ali najema novih voznih sredstev za potrebe potniškega prometa

Leto: 2006  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dokument identifikacije investicijskega projekta Izvdba izvennivojskega križanja ceste in železniške proge v Štorah in povezovalnih poti, s tem pa tudi ukinitev dveh nivojskih križanj (NPr Lipa in Štore)

Leto: 2006  Mesec: 03   Naročnik: AŽP   

Analiza zasedenosti postajnih tirnih zmogljivosti s predlogom racionalizacije in nadgradnje - II. Poglavje Predstavitev postaj na slov. žel. omrežju v geografskem smislu (Priloga 1 Sheme postaj na slov. žel. omrežju)

Leto: 2006  Mesec: 02   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Predinvesticijska zasnova Remotorizacija dizelskih lokomotiv vrste 642/643

Leto: 2006  Mesec: 02   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dokument identifikacije investicijskega projekta Dom starejših občanov Naklo

Leto: 2006  Mesec: 01   Naročnik: Občina Naklo   

PIZ Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju

Leto: 2005  Mesec: 09   Naročnik: AŽP   

Razvojna naloga Skice tirnih shem postaj na slovenskem železniškem omrežju v elektronski obliki (CD)

Leto: 2005  Mesec: 09   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

IRISSYS - Release 3.1.69 (Documentation, Basic User Training DALY)

Leto: 2005  Mesec: 08   Naročnik: Erdmann, Goerlitz   

FS Remote Control of Fixed Installations for Electric Traction System on the Slovenian Railway Network

Leto: 2005  Mesec: 08   Naročnik: AŽP   

Projekt Strokovne podlage za reševanje železniškega prometa širšega celjskega območja (Končno poročilo)

Leto: 2005  Mesec: 07   Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.   

Tematski zgodovinski vlak Postojna-Predjama z izgradnjo ozkotirne železnice (Idejna študija)

Leto: 2005  Mesec: 05   Naročnik: Tiring, Trzin   

Vhodni podatki DDC-NPr-2002 za projekt: Dol. kriterijev in tip. modelov zavarovanj ter opreme cestno-žel. nivojskih križanj z določitvijo prior. modernizacije (CD)

Leto: 2005  Mesec: 02   Naročnik: AŽP   

UIC Project: Schengen Area - Railway Aspect Local Studies - Standard Gauge - Dobova (SŽ)/Savski Marof (MŽ) and Loekoeshaza (MAV)/Curtici (CFR)

Leto: 2004  Mesec: 12   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

IP Izgradnja nevrološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani (novelacija II)

Leto: 2004  Mesec: 07   Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana