Prijava ENG
Lahko se pohvalimo
PI

LAHKO SE POHVALIMO

Določitev metodologije za izračun prepustne zmogljivosti železniških prog

V tej razvojni nalogi smo razvili metodologijo za ugotavljanje prepustne zmogljivosti železniških prog, ki je prilagojena tako infrastrukturnem omrežju slovenskih železnic kot obstoječemu odvijanju prometa vlakov.Za izpolnitev zahtev naloge smo implementirati novo metodo UIC 406 na slovensko železniško omrežje ter postopek in rezultate analizirali z uveljavljenima metodama (UIC 405 in klasična metoda)

Investicijska dokumentacija za projekt "Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju"

Izdelana investicijska dokumentacija je bila osnova za pripravo Vloge za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada za projekt "Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju". Projekt je sestavni del Referenčnega okvirja za področje prometa za obdobje 2004 - 2006, ki sta ga decembra 2003 potrdili Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija in s tem je bil uvrščen med projekte, za katere bo Evropska skupnost zagotavljala sredstva iz Kohezijskega sklada. Komisija evropske skupnosti je dne 21. decembra 2005 izdala Odločbo K(2005)5904 s katero je odobrila finančno pomoč iz Kohezijskega sklada za izvedbo projekta Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju v Republiki Sloveniji, št. 2005 SI 16 C PT 002. Investicijska vrednost projekta znaša 8.844,87 mio SIT po stalnih cenah iz maja 2005, oziroma 36,85 mio EUR. S strani Kohezijskega sklada je odobreno črpanje finančnih sredstev v višini 23,53 mio EUR.

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov med postajama Ponikva in Dolga Gora - levi in desni tir

V letu 2008 je bil izveden remont proge št 30 Zidani most - Maribor - Šentilj - d.m. na odseku Ponikva - Dolga Gora. Namen projekta in izvedbe remontnih del je bilo povečanje progovne hitrosti na omenjenem odseku. Eden od potrebnih pogojev za povečanje hitrosti je tudi izvedba meritev dinamičnih karakteristik progovnega odseka. Meritev dinamičnih karakteristik je bila opravljena v novembru 2008. Uporabljena je bila kompozicija 310 1/2 (Pendolino). Izmerjene dinamične karakteristike proge in analizirani rezultati kažejo, da je povečanje hitrosti na projektirano hitrost možno, upoštevajoč varnostne parametre in parametre obnašanja tirnega vozila na progi[1], in hkrati smiselno glede na predvidene časovne prihranke vozila. V nadaljevanju je predstavljeno poročilo o meritvah dinamičnih karakteristik prog in analiza merilnih rezultatov.

Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava

Projekt Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci - Lendava, II. faza: Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci - Lendava nedvoumno kaže, da je v Pomurju potencial, ki ob tranzitnih tokovih, zadostuje za gradnjo železniške povezave Beltinci - Lendava. Predvidena je izgradnja logističnega terminala zahodno od postaje Beltinci in logističnega centra na območju mejnega prehoda v Dolgi Vasi.

Izkazalo se je, da je najugodnejša povezava varianta B (dolžina nove proge 21,70 km), ki poteka severno od naselij Beltinci in Odranci, nato zavije in severno od naselij Velika Polana in Mačkovci nadaljuje proti severnem uvozu postaje Lendava. Tesno ji sledi varianta B1 (dolžina nove proge 21,57 km), ki se od variante B razlikuje na začetnem delu (cca 9 km), saj nje trasa poteka južno od naselij Beltinci in Odranci. Obe varianti imata tudi t.i. južni uvoz na postajo Beltinci (Lipovci) ter možnost trikotnika v smer proti Ormožu.

Transportno logistična terminala v Beltincih in v Dolgi Vasi bosta lahko prevzela servisiranje tako lokalnega gospodarstva kot širše. Preklad bo zajemal tako kontejnerje, kosovne pošiljke, kmetijske proizvode, kot tudi oprtni sistem v Dolgi Vasi. Sploh zadnji v Dolgi Vasi je zelo pomemben v povezavi z izgradnjo železniške povezave Beltinci - Lendava.

Problem in obremenjenost avtocest se bo reševal z nakladom in razkladom tovornjakov na območju mejnega prehoda v Dolgi Vasi. Ob tem je potrebno poudariti, da za omenjeno vizijo modal-split niso dovolj samo infrastrukturni ukrepi opisani v tej študiji, ampak tudi primerna Prometna politika celotne države. Le ta naj bi favorizirala ekološko prijaznejši prevoz tranzitnega blaga po železnici. Tako bi se tudi sprostile avtoceste za osebni promet.

Tudi z boljšo povezanostjo z železnico bo Pomurje zaživelo v novem gospodarskem duhu, da bodo ljudje kvalitetneje živeli, uspešneje gospodarili in sploh potegnili regijo iz gospodarske zaostalosti.

Izdelava računalniškega orodja VIST za simulacijo voženj vlakov

Načrtovanje, razvoj in izdelava inženirskega programskega orodja za izračun tabel voznih časov in simulacijo voženj vlakov. Orodje je osnovano na novem relacijskem podatkovnem modelu, ki je del orodja; odtod tudi novo ime (VEIG 2.0 = VIST 1.0). Simulacije voženj vlakov se izvajajo glede na vhodne parametre, ki jih je mogoče spreminjati preko podatkovne baze ali sprotno z orodjem. Simulacijski rezultati so predstavljeni v programskem obrazcu za sprotno analizo, poleg tega pa je mogoče generirati poročilo za kasnejšo obravnavo formatu MS Excel. Orodje se, kjer je mogoče, povezuje s funkcionalnostjo orodij MS Office. Program je bil izdelan v letu 2006 in se stalno dopolnjuje in dograjuje.

Priloge:

VIST_navodila_povzetek_splet.pdf (710,1 KB)

INTERREG IIIB CADSES: REDECON (Regional DEvelopment along COrridors and Nodes)

Razvoj in implementacija inovativnega orodja (podatkovna baza in geografski informacijski sistem). Podatkovna baza z mrežnim modelom in vmesnikom GIS, ki združuje socio-ekonomske, okoljske in prostorske podatke s podatki o dostopnosti bo javni upravi omogočalo analizo/simulacijo potencialov in regionalnih vplivov na podlagi različnih vrst ukrepov. Projekt je bil zaključen leta 2008.

Priloge:

Brochure_Redecon.pdf (851,5 KB)
REDECON_Contents_19_06_06.pdf (1,7 MB)
REDECON_Project_Final_publication.pdf (5,4 MB)

Pobuda skupnosti INTERREG III A ITALIJA-SLOVENIJA 2000-2006, študija izvedljivosti -tretja faza, nova železniška povezava Trst-Divača: prometna študija, študija obratovanja, finančno-ekonomska študija

Študija obsega posodobitev prometne študije, oblikovane v okviru pre-feasibility študije Benetke - Trst- Ljubljana (skupaj z Univerzo v Trstu) vključno s poročilom o socialno-ekonomskih analizah, študijo sistema in skladnosti z obstoječim omrežjem in načrtovano infrastrukturo, študijo funkcionalnega zaporedja posegov in ekonomsko in finančno analizo.